Administrative Office

STAFF MEMBERS (WHOLE-TIME)

 • Shekhar Kumar Sen | Office-ln-Charge (Day/Eve.)
 • Radheshyam Pradhan | Academic-ln-Charge
 • Sankar Roy
 • Himanshu Bera
 • Samar Chatterjee
 • Krishna Kishore Mukherjee
 • Subrata Chakrabory
 • Sandip Charan
 • Pradip Adhikary
 • Sukanta Ghosh
 • Padmabati Das
 • Sabuj Mukherjee
 • Sanjoy Das

CASUAL STAFF  MEMBERS

 • Sunil Kumar Maity
 • Bhabani Prasad Banerjee
 • Jayanti Chakraborty
 • Jayati Ghosh Banerjee
 • Sanat Das
 • Prasanta Ghosh
 • Mithun Mondal
 • Supriyo Mondal
 • Santosh Turi
 • Samit Kundu
 • Debasis Maity
 • Prosenjit Roy
 • Sk. Ershad
 • Krishnendu Maity
 • Sourav Das
 • Abhijit Polley
 • Shibnath Chakraborty
 • Satyajit Shil | P. G. Dept. of Maths
 • Oeishik Das
 • Subrata Manna